คอลัมน์ รู้ไปโม้ด : พระบรมอัฐิ-วัดสุทัศน์ (ตอนแรก)

น้าชาติ ประชากรชื่น nachart@yahoo.com

น้าชาติขอรับ รู้ว่าพระ บรมอัฐิรัชกาลที่ 8 มิได้ตั้งในป่าช้าหลวง วัดราชบพิธ แต่ว่าติดตั้งที่พระประธานวัดสุทัศน์ เป็นมายังไงขอรับ แล้วก็ขอเรื่องราวองค์พระรวมทั้งวัดสุทัศน์ด้วย

รักวงศ์สกุล

ตอบ รักวงศ์สกุล

พระบรมอัฐิรวมทั้งพระบรมราชสรีรางค้างรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ไม่ได้ติดตั้งรวมอยู่ในอนุสรณ์สถาน “รังษีวัฒนา” ป่าช้าหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร (ด้านในใส่พระอัฐิและก็พระสรีรางติดอยู่รของลูกชายแล้วก็ลูกหญิงในสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี (สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยกีเจ้า) และก็สมาชิกสายราชสกุลมหิดล) ดังนี้ เพราะว่าเมื่อสิ้นพระชนม์นั้น ยังไม่ได้ทรงประกอบกิจการพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี แต่ว่ามีขึ้นในภายหลัง

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูเขาไม่พลอดุลยอำนาจวาสนาทรง พระได้โปรดกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ขึ้นเป็น “พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อดุลย์ยบารมีใส รามาหัวหน้า จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช” รวมถึงยังได้มอบให้เครื่องราชกกุธภัณฑ์บางองค์ อาทิเช่น พระมหาฉัตรขาว หรือพระนวปฏลมหาฉัตรขาว ซึ่งใช้สำหรับการกางกั้นศพรวมทั้งพระบรมอัฐิ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูเขาไม่พลอดุลยอำนาจวาสนา ให้เชิญพระหีบศพพระบรมอัฐิขึ้นติดตั้งไว้ในพระวิมานพระบรมอัฐิ หอพักพระบรมสารีริกธาตุมันทิร บนพระที่นั่งจักรีมหาพระราชวัง ในวัง ส่วนพระบรมราชสรีรางติดอยู่ร เดินทางไปเชิญพระผอบใส่พระบรมราชสรีรางค้างรไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ซึ่งนับว่าเป็นวัดประจำรัชกาล รวมทั้งเชิญใส่ลงในหีบ พร้อมกับเขยื้อนหีบพระบรมราชสรีรางค้างรไปสู่พระพุทธบัลลังก์ (ผ้าทิพย์ข้างหน้าพระพุทธบัลลังก์) “พระศรีศากยมุนี” พระประธานในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม

อีกส่วนใดส่วนหนึ่งของพระบรมราชสรีรางค้างร เชิญไปติดตั้งในพระเจดีย์ราชสกุลมหิดล วัดปทุมวนารามราชวรำไพหาร ที่พระเจดีย์ที่นี้ ซึ่งตั้งอยู่รอบๆชานด้านทิศตะวันออกของสถานที่เรียนพระปริยัติธรรม เป็นที่ใส่ 1.พระบรมราชสรีรางติดอยู่ร ส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมทั้งพระตัจจะพระนลาฏ (ผิวหนังหน้าผาก) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 2.พระงาของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสายายเจ้า เชิญมาบรรจุไว้เมื่อปี พุทธศักราช2472 ทรงให้เชิญมาบรรจุพร้อมกับพระราชสรีรางติดอยู่รของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย์ยเดชะความกล้าหาญ พระบรมราชบิดา โดยสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีฯ พูดว่า “ไว้เป็นเพื่อนลูกแดง”

3. พระราชสรีรางค้างรของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย์ยบารมีความเก่งกล้า พระบรมราชบิดา ซึ่งก่อนเสด็จสิ้นพระชนม์ได้บอก พระราชคุณแม่ให้ใส่พระราชสรีรางค้างร ส่วนหนึ่งส่วนใดของท่านไว้ในพระเจดีย์ที่ราชสกุลมหิดล เพื่อหม่อมสังวาลย์ มหิดลในอยุธยา (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ได้ได้โอกาสมามอบสักการได้โดยสะดวก

โดยไม่ต้องเข้าไปถึงหอพักพระบรมสารีริกธาตุมนเทียรบนพระที่นั่งจักรีมหาวังในพระราชวัง ซึ่งบางครั้งก็อาจจะเป็นการทุกข์ยากลำบากสำหรับหม่อมสังวาลย์ 4.พระอัฐิส่วนหนึ่งส่วนใดของพระโสณี (บั้นท้าย) ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นพระอัฐิเมื่อคราวที่ทรงหกล้มแล้วก็เสด็จเข้ารับการผ่าตัดที่โรงหมอศิริราช 5.พระงาของสมเด็จพระราชปิตุๆจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร แล้วก็ 6. พระงาแล้วก็พระเกศของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เพราะฉะนั้น พระสถูปที่ราชสกุลมหิดล วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ก็เลยมีครบทุกท่านที่ตายไปแล้วที่ราชสกุลมหิดล ซึ่งสืบเชื้อสายตรงจากสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาย่าเจ้า พระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยทรงสร้างพระสถูปที่นี้ มีลักษณะเป็นพระเจดีย์ครึ่งองค์ เพื่อใส่พระบรมอัฐิ พระอัฐิ แล้วก็พระราชสรีรางติดอยู่รของพระประยูร

วันพรุ่ง (26 กันยายน) อ่านประวัติความเป็นมาวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร รวมทั้งพระประธานพระศรีศากยมุนี

Related posts