มติสมัชชาเด็กและเยาวชนปี 60 จี้รัฐแก้ปัญหาครอบครัว-สภาพแวดล้อมไม่เหมาะเด็ก

นายปุณณพัทธ์ อรุณิชย์ตระกูล ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่โรงแรมแจ๊ส โซเทล กรุงเทพมหานคร นายปุณณพัทธ์ อรุณิชย์ตระกูล ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวถึงประกาศเจตนารมณ์ของเด็กและเยาวชน ซึ่งรวบรวมมาจากการประชุมสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน โดยมีผู้บริหารกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รับมอบข้อเสนอ ว่า สภาเด็กและเยาวชน รวมถึงเครือข่ายเด็กและเยาวชน ได้นำผลการจัดสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับภาคมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดทำเป็นมติสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 นำเสนอเพื่อขับเคลื่อนต่อไป โดยสำหรับข้อเสนอในปีนี้เน้นประเด็นปัญหาครอบครัวและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน

ประธานสภาเด็กกล่าวอีกว่า โดยข้อเสนอมี อาทิ ขอให้หน่วยงานสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์เด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมทั้งจัดทำหลักสูตรด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างทักษะการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว โดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน รวมถึงขอให้จัดตั้งพื้นที่การเรียนรู้สำหรับ เด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รับฟังปัญหา พร้อมเสริมส่งเสริมการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะชีวิตของเด็ก เยาวชน และครอบครัว และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการปกป้อง คุ้มครอง ฟื้นฟู เยียวยา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม และการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้มีทักษะในการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับบริษัทในพื้นที่ ตลอดจนมาตรการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

Related posts