รู้ก่อนสอบ ! รวมเนื้อหา-รูปแบบข้อสอบ GAT/PAT ปี 2561

แกทแพท 61

          รวมรายละเอียด-แบบ-ปริมาณข้อสอบ GAT/PAT รายปีการศึกษาเล่าเรียน 2561 เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบ แต่ละวิชาจะออกรายละเอียดอะไรบ้าง มาดูกัน

          จากที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตารางสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561  ในระหว่างวันที่ 24-27 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 รวมทั้งในส่วนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 ได้ระบุสอบระหว่างวันที่ 17-18 เดือนมีนาคม 2561 ซึ่งเป็นการระบุสอบให้สอดคล้องกับหลักการการปรับปรุงการเล่าเรียนของประเทศ ที่ยึดหลักการสำคัญให้ผู้เรียนอยู่ภายในห้องเรียนจนกระทั่งจบม.ปีที่ 6
          ปัจจุบัน สถาบันทดลองด้านการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศออกมาแล้ว เกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียดการสอบ ต้นแบบข้อสอบ ปริมาณข้อสอบ แบบอย่างข้อสอบ รวมทั้งแบบอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT รายปีการศึกษาเล่าเรียน 2560 ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

GAT ความสามารถทั่วๆไป (60 ข้อ 300 คะแนน) เป็นแบบบทความให้อ่าน รวมทั้งปรนัยแบบกลุ่มคำตอบเกี่ยวข้องกัน หลายกรุ๊ป หลายตัวเลือก

          ส่วนที่ 1 เชื่อมโยง การอ่านเชิงพินิจพิจารณาการเขียนเชิงพินิจพิจารณา การคิดเชิงพินิจพิจารณา รวมทั้งการแก้ไขปัญหา  (150 คะแนน)

          ส่วนที่ 2 การติดต่อสื่อสารทางภาษาอังกฤษ (150 คะแนน)

               1. Speaking and Conversation
               2. Vocabulary
               3. Structure and Writing
               4. Reading Comprehension

PAT 1 ความสามารถทางคณิต (45 ข้อ 300 คะแนน) เป็นแบบอย่าง 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ : 30 ข้อ 180 คะแนน ในส่วนระบายคําตอบที่เป็นค่า/จำนวน : 15 ข้อ 120 คะแนน

          รายละเอียด

               1. ตรรกวิทยา
               2. เซต
               3. ระบบจำนวนตรรกยะ
               4. ความเชื่อมโยง แล้วก็ฟังก์ชัน
               5. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
               6. เรขาคณิตวิเคราะห์
               7. ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล แล้วก็ฟังก์ชันลอการิทึม
               8. เมทริกซ์
               9. เวกเตอร์
               10. จำนวนเชิงซ้อน
               11. ตารางเชิงเส้น
               12. ลำดับรวมทั้งอันดับ
               13. แคลคูลัสพื้นฐาน
               14. การจัดผลัดและก็การจัดกลุ่ม
               15. ความเป็นไปได้
               16. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
               17. การแจกแจงธรรมดา
               18. ความเกี่ยวข้องเชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

PAT 2 ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ (100 ข้อ 300 คะแนน) เป็นต้นแบบ 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ

          รายละเอียด

               1. สิ่งมีชีวิตกับวิธีการดำเนินชีวิต
               2. ชีวิตกับสภาพแวดล้อม
               3. สารรวมทั้งทรัพย์สินของสาร
               4. แรงแล้วก็การเคลื่อนที่
               5. พลังงาน
               6. ขั้นตอนเปลี่ยนทางโลก
               7. ดาราศาสตร์และก็อวกาศ

แกทแพท 61
PAT 3 ความชำนาญทางวิศวกรรมศาสตร์ (70 ข้อ 300 คะแนน) เป็นแบบ 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ : 60 ข้อ 240 คะแนน ในส่วนระบายคําตอบที่เป็นค่า/จำนวน : 10 ข้อ 60 คะแนน

          รายละเอียด

               1. กลศาสตร์ แรง มวล รวมทั้งการเคลื่อนที่
               2. กระแสไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสงสว่าง และก็เสียง
               3. เคมี สาร และก็โภคทรัพย์ของสาร
               4. พลังงาน ความร้อน แล้วก็ของไหล
               5. คณิตแล้วก็สถิติปรับใช้เชิงวิศวกรรม

PAT 4 ทักษะทางสถาปัตย์ (34 ข้อ 300 คะแนน) เป็นแบบอย่าง 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ : 20 ข้อ 60 คะแนน แบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่เกี่ยวข้องกัน : 10 ข้อ 30 คะแนน แล้วก็แบบอัตนัย : 4 ข้อ 210 คะแนน

          รายละเอียด

               1. วิชาความรู้ทั่วๆไปด้านศิลป์ สถาปัตยกรรม และก็การออกแบบ
               2. ฟิสิกส์รวมทั้งคณิตฐานราก

PAT 5 ทักษะทางวิชาชีพคุณครู (120 ข้อ 300 คะแนน) เป็นแบบ 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ

          รายละเอียด

               1. วิชาความรู้ทั่วๆไปในบริบทของความเป็นอาจารย์
               2. เหตุการณ์หรือปัญหาทั่วๆไป และก็เชิงสิ่งที่เป็นนามธรรม

PAT 6 ความสามารถทางศิลปกรรมศาสตร์ (100 ข้อ 300 คะแนน) เป็นแบบอย่าง 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ : 90 ข้อ 225 คะแนน รวมทั้งแบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่เกี่ยวข้องกัน : 10 ข้อ 75 คะแนน

          รายละเอียด

               1. ทัศนศิลป์
               2. วางแบบ
               3. ดนตรี
               4. การฟ้อนรำ / การแสดง
 
PAT 7.1 ทักษะทางภาษาประเทศฝรั่งเศส (100 ข้อ 300 คะแนน) เป็นแบบอย่าง 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ

          รายละเอียด

               1. ศัพท์เบื้องต้น (Lexique)
               2. ไวยากรณ์แล้วก็ส่วนประกอบ (Grammaire)
               3. สำนวน (Expression)
               4. วัฒนธรรมประเทศฝรั่งเศส (Culture)
               5. การออกเสียง (Prononciation)

PAT 7.2 ทักษะทางภาษาเยอรมัน (100 ข้อ 300 คะแนน) เป็นแบบ 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ

          รายละเอียด

               1. คําคำศัพท์แยกตามชนิดของคํา แล้วก็สํานวนที่ประกอบขึ้นจากคํานามแล้วก็คำกริยา (NomenVerb-Verbindungen) แล้วก็สํานวนที่สื่อความหมายเฉพาะ (idiomatische Ausdrücke)
               2. ไวยากรณ์ระดับคำรวมทั้งระดับประโยค (Grammatik)

PAT 7.3 ความชำนาญทางภาษาประเทศญี่ปุ่น (100 ข้อ 300 คะแนน) เป็นแบบ 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ

          รายละเอียด

               1. ศัพท์ขั้นต้น

Related posts